Comprar Reciclat

 

La compra de productes reciclats, reciclables i/o biodegradables s'emmarca dins de l'estratègia de la compra ambientalment correcta, la qual incorpora l'adquisició de productes i serveis ambientalment més respectuosos, aquells que durant el seu cicle de vida generen un impacte ambiental global més reduït que altres productes i serveis equivalents.

 

Els passos a seguir per una entitat que vulgui implantar el comprar reciclat, són els següents: